top of page

Charo 

Médico helicóptero 061 | Helicopter doctor (061)

Conxo, Santiago de Compostela (A Coruña)

MEDICO.jpg

07/01/2021

A base do 061 en Conxo ten entre o seu equipo de traballo á doutora con máis anos de servizo de toda España. Esta é Charo, que con 30 anos de voos como médica no helicóptero, é toda unha veterana que, entre os seus peores días de traballo, lembra a asistencia ao accidente de Angrois.

 

Antes de iniciar o seu traballo en 1990 co primeiro helicóptero do 061, Charo traballou en Atención Primaria e en Traumatoloxía.

 

Médico de vocación cree firmemente en que “cando a morte dun paciente non che afecte, penso e dígolle aos meus compañeiros que hai que deixar este traballo”.

 

Un traballo que os membros deste servizo coordinan para desempeñar 24 horas ao día, 365 días ao ano.

One of the members of the 061 Emergency service work team based in Conxo is the doctor with the most years of service in all Spain. This is Charo, who after 30 years of flying as a doctor in the helicopter, is quite a veteran who, among her worst working days, remembers attending the Angrois accident.

Before starting her job in 1990 with the 061 first helicopter, Charo worked in Primary Care and Traumatology.

A doctor by profession, she firmly believes that "when the death of a patient does not affect you, I think and tell my colleagues that we must leave this job".

A job that the members of this service coordinate to perform 24 hours a day, 365 days a year.

RETRATO-MEDICA.jpg
MEDICA.jpg

Textos: Patricia Villanueva | Tradución inglés: Karen Joan Duncan Barlow

bottom of page